Goed nieuws van het vacaturefront! Goed nieuws van het vacaturefront!
Recent ontving de wijkkerkenraad een blij bericht: de Algemene Kerkenraad (AK) heeft gezien de ontwikkelingen binnen de PGL de vrijheid gevonden om in te stemmen met het via een normale beroepingsprocedure vervullen van de predikantsvacature le Cointre (0,8 fte). We hebben er lang op moeten wachten, maar na een kleine twee jaar is het dan zo ver.

De instemming van de AK betekent overigens nog niet dat alle hobbels nu zijn genomen. Eerst moet nog een aantal formele zaken worden geregeld, waaronder het verkrijgen van een z.g. solvabiliteitsverklaring (zeg maar een verklaring dat de PGL voor meerdere jaren haar financiële verplichtingen jegens een nieuwe predikant kan nakomen). Die formele procedures nemen waarschijnlijk ongeveer zes weken in beslag, daarna kan de feitelijke wervingsprocedure beginnen.

Maar los daarvan wordt natuurlijk op de kortst mogelijke termijn de in 2020 al samengestelde beroepingscommissie ‘gerevitaliseerd’, zodat die - wanneer aan alle kerkordelijke voorwaarden is voldaan - direct aan het werk kan. Begin juli zal (het moderamen van) de kerkenraad overleggen hoe de 0,8 fte het beste kan worden ingevuld. Verder is inmiddels contact opgenomen met Evert Jan Hazeleger, de coördinator van ambulant predikanten in Nederland-Noord van de PKN. Hij is de man die ons kan helpen om gedurende de resterende vacaturetijd le Cointre te kunnen beschikken over een ambulant predikant ter vervanging van ds. Marije Hage, die op 19 juni afscheid van ons heeft genomen.

We gaan enthousiast aan de slag!

Met een hartelijke groet,
het moderamen van de wijkkerkenraad

 
terug