Wij helpen waar nodig Wij helpen waar nodig
In de KICK van maart was het onderwerp: Omzien naar elkaar. En dat doen we. Onder andere door financiële steun individueel waar het nodig is en ook ondersteunden we een sociale activiteit in de buurt.
In mei jl. hebben we Kerk in Actie, die een oproep deed n.a.v. vraag van Voedselbank Nederland, ondersteund bij actie:  Samen tegen Armoede.
Zo mooi te zien hoe mensen uit de kerk een doos onder de arm namen en deze de volgende kerkgang weer gevuld inleverden. Het is een succes geworden! Twaalf grote kratten van de Voedselbank hebben wij kunnen vullen en een bedrag van € 85,00 kunnen overhandigen.
Wij zijn van plan deze actie te herhalen voorafgaand aan de Paasdagen 2024.
Onze collega Harry van der Snee heeft als diaken afscheid genomen van de kerkenraad. Hij heeft bijzonder veel en goed werk gedaan in de afgelopen jaren binnen De Schakel, maar ook in de wijk. Zijn enthousiasme is voor ons een bron waaruit wij verder gaan werken binnen diaconie De Schakel. Harry blijft vooreerst betrokken bij de Stamtafel en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. We hebben inmiddels een nieuwe diaken bereid gevonden om ons ‘team’ te versterken, Grietje Keizer. In oktober volgt de bevestiging.
Van de Centrale Kerkenraad Leeuwarden (Grote Kerk, Fontein en De Schakel) hebben wij op verzoek een overzicht ontvangen van opbrengsten van collectes. Een exact bedrag voor De Schakel te noemen is niet mogelijk daar gelden op diverse manieren binnenkomen, via de collectezak, via Givt en bank. Twee collectes lichten we eruit, opbrengst van drie genoemde kerken. In februari Noodhulp Syrië €1.587,57. In april Leprabestrijding € 1.121,65.

Diaken en werkgroep diaconie
Clara Jager, Klaske Stegenga, Titia de Jong en Wil Sonneveld
terug