Bezoekgroepen Bezoekgroepen

Bezoekgroep Nieuw-ingekomenen
Alle nieuw ingekomen kerkelijke leden van Camminghaburen krijgen bezoek van één van de leden van deze bezoekgroep. De bezochte mensen worden welkom geheten en wegwijs gemaakt in de gemeente. Daarna zal het contact vooral verlopen via de contactpersoon van de sectie. Eén keer per jaar is er een bijeenkomst voor de nieuw-ingekomenen; men ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. De bezoekgroep komt eens in de zes à zeven weken bijeen om ervaringen uit te wisselen en gegevens te verwerken.

Ita de Roest, Harstastate 18, telefoon (058) 266 72 19, e-mail itaderoest@hotmail.com

Bezoekgroep Bijzonder Pastoraat
Medewerkers van deze bezoekgroep besteden gericht zorg en aandacht aan mensen die dat nodig hebben in Camminghaburen. Dit kunnen volwassenen zijn of gezinnen die om uiteenlopende redenen pastorale zorg wensen. Iemand die begeleiding wenst kan dit kenbaar maken bij de predikant of coördinator. Ook kan iemand door een familielid of contactpersoon worden aangemeld. Naar aanleiding van een bezoek kan zowel predikant als bezoeker het initiatief nemen tot overleg.
Monic ten Kate, tel. 06 1848 2503, e-mail monictenkate@hotmail.com

Dovenpastoraat
De protestantse wijkgemeente Camminghaburen is een thuisgemeente voor de doven in Friesland, met een eigen pastoraal medewerkende voor de doven. Het Interkerkelijk dovenpastoraat (IDP) helpt de kerken invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.
In onze regio kennen wij de Interkerkelijke Commissie voor Pastorale zorg aan doven (IC). Deze commissie is aanspreekpunt voor ondersteuning bij het pastoraat aan dove mensen.
Het werk van de IC-Friesland wordt gefinancierd door de deelnemende kerken. De dovenpredikant voor de noordelijke provincies is ds. M. Visser uit Nunspeet.

Ouderling voor de doven rondom De Schakel is Judith Wietsma, e-mail jawietsma@gmail.com
Meer informatie: www.doofenkerk.nl.

Bezoekgroep Ouderen
Iedere oudere, die behoefte heeft aan contact met iemand vanuit de kerk kan een beroep doen op de bezoekgroep Ouderen. Er zijn nu momenteel 10 mensen, die regelmatig ouder wordende mensen opzoeken. Ze doen dat met plezier en toewijding. Iemand die bezoek wenst kan dit doorgeven aan predikant of ondergetekende.

Monic ten Kate, tel. 06 1848 2503, e-mail monictenkate@hotmail.com

terug