PKN
Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
 
In de Schakel mag je zijn wie je bent

In de Schakel mag je zijn wie je bent

Besluit over het zegenen van levensverbintenissen
mei 2005

Na een langdurig traject van bezinning en gesprek heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente een besluit genomen over het zegenen van levensverbintenissen. Dit besluit komt hierop neer dat: alle levensverbintenissen tussen twee mensen (ongeacht hun seksuele geaardheid) in onze gemeente gelijk behandeld worden; met de gevoelens van gemeenteleden die bezwaren hebben –bijvoorbeeld tegen een huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht- rekening wordt gehouden. Hieronder leggen wij uit hoe dit besluit tot stand is gekomen en ook vindt u verderop de precieze tekst van het besluit.

Achtergrond
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de kerkenraad met een eerste conceptnotitie kwam over de vraag hoe wij in Camminghaburen om zouden willen gaan met een vraag,  van mensen van hetzelfde geslacht of van mensen die niet voor de burgerlijke stand gehuwd zijn,  om een zegen over hun relatie. De nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland laat het aan de plaatselijke gemeente over om te bepalen hoe men hiermee wil omgaan.
In de notitie gaf de kerkenraad aan in principe ‘ja’ te willen zeggen op een serieuze vraag om een zegen over een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen alsook de vraag om een zegen over een niet-huwelijkse relatie.
 
Gemeente-avond
Na het uitbrengen van de notitie is een gemeente-avond gehouden waar ondermeer deze kwestie aan de orde kwam. Het zorgde voor nogal wat commotie van verschillende kanten.
Er bleken gemeenteleden te zijn die zich helemaal konden vinden in de richting die de kerkenraad aangaf, er waren mensen die vragen en bedenkingen hadden; er waren ook mensen die grote moeite hadden met de zegening van –met name- homo-stellen.
Deze –soms emotionele- reacties op de gemeentevergadering brachten de kerkenraad ertoe zich nog eens nader te bezinnen op de vraag hoe hiermee verder te gaan.
 
Vervolggesprekken
Besloten werd voorlopig nog geen definitief besluit te nemen, maar eerst het gesprek in de gemeente voort te zetten over twee belangrijke aspecten van deze kwestie:

 1. Hoe gaan wij eigenlijk om met bijbelse gegevens over huwelijk en relaties? Veel van wat in de bijbel staat is tijd- en cultuurbepaald. Veel ‘geboden’ en ‘verboden’, die in de bijbel te vinden zijn worden door ons allang niet meer toegepast. Zo worden overspeligen niet meer gestenigd, bijvoorbeeld. Maar hoe bepaal je nu wanneer een tekst wel en wanneer die niet ‘letterlijk’ moet worden verstaan? En wat kunnen we vandaag de dag nog met bijbelteksten over seksualiteit en relaties?
  Over dit onderwerp werd in oktober 2004 een avond belegd met als inleider ds. Huttenga uit Bergum.  Naar aanleiding van zijn verhaal werd in kleine groepen goed en intensief onderling gesproken. Zijn inleiding is later voor iedereen beschikbaar gesteld en is nog steeds in ‘De Schakel’ te vinden.
 2. Wat is ‘zegenen’ eigenlijk? Waar praten wij over, wanneer wij het hebben over het zegenen of inzegenen van relaties? Is het een soort religieuze goedkeuring van een menselijke keuze, of gaat het om iets anders, nl. het ‘ten goede spreken’ (Latijn: ‘benedicere’) van mensen?
Over dit onderwerp hielden we in november 2004 een tweede avond, waarop ds. le Cointre inging op de bijbelse achtergronden van ‘zegenen’ en op wat er in de loop van de geschiedenis van gemaakt is. Ook op deze avond is diepgaand van gedachten gewisseld.
 
Aanbod persoonlijk gesprek
Na deze avonden heeft de kerkenraad zich opnieuw de vraag gesteld: hoe nu verder? Het feit dat er een aantal gemeenteleden was, waarvan bekend was dat zij grote moeite met de gang van zaken hadden, leidde ertoe dat de kerkenraad deze gemeenteleden een persoonlijk gesprek aanbood met enkele kerkenraadsleden, met als doel om gedachten en gevoelens uit te wisselen en de kerkenraad in staat te stellen rekening te houden met de geuite bezwaren. Hierop zijn slechts enkele gemeenteleden ingegaan. De punten die in deze gesprekken naar voren kwamen zijn op de kerkenraad besproken.
 
Besluit
Inmiddels heeft de kerkenraad zich een goed beeld kunnen vormen van de gedachten en de gevoelens die bij een groot aantal gemeenteleden leven. Zij is tot het volgende besluit gekomen:

Zegening van levensverbintenissen
 
Begripsbepaling:
Met ‘levensverbintenissen’ worden bedoeld: alle relatievormen die in enige wettelijke contract-vorm zijn vastgelegd, zoals: huwelijk tussen een man en een vrouw; huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht; (notariëel) samenlevingscontract tussen twee mensen, ongeacht hun sexe.

De kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen besluit:
 
 1. Mensen met verschillende relatievormen maken volwaardig deel uit van onze gemeente.
 2. Wanneer twee mensen (ongeacht hun sekse) in liefde en trouw voor elkaar kiezen en om een zegen over hun levensverbintenis vragen is dat een bron van vreugde en dankbaarheid.
 3. Zegenbede onder handoplegging kan in een dienst onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad plaatsvinden.
 4. In de regel zal daarbij van een band met onze wijkgemeente sprake zijn.
 5. In de regel zal de zegening van levensverbintenissen plaats vinden in een speciale dienst, niet in de zondagmorgendienst.
 6. Bij elke levensverbintenis wordt in de voorbereiding op de dienst aandacht besteed aan wederkerigheid, duurzaamheid, vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Ook zal er van enige vorm van contract sprake moeten zijn, waaruit deze intenties blijken.
 7. Gemeenteleden of ambtsdragers die om uiteenlopende motieven moeite hebben met enige vorm van levensverbintenis hoeven geen medewerking te verlenen aan of aanwezig te zijn bij een dergelijke dienst.
Tot zover het besluit van de kerkenraad van Camminghaburen.
Wij danken een ieder die aan de gedachtevorming heeft bijgedragen voor de betoonde betrokkenheid! Wij sluiten af met een woord van de apostel Paulus: ‘Laat die gezindheid bij u zijn, die in Christus Jezus was…’
 
Wijkkerkenraad Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen

terug
 
 

Inloggen


Cantorij/zanggroep
datum en tijdstip 17-01-2019 om 20:00 uur
meer details

De stamtafel op vrijdag
datum en tijdstip 18-01-2019 om
meer details

- Schakeldienst met dovenpastor -
datum en tijdstip 20-01-2019 om 9:30 uur
meer details

 
Contact
meer
 
Grote letter
meer
 
Korte gedachte voor vandaag
Uit het boek: Vrede in je hart, Frère Roger van Taizé
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.