zondag 4 september 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Douwe Posthuma
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat
U kunt uw gift over maken naar NL89 ABNA 0457 457 457.

De avondmaalscollecte is voor de Voedselbank
U kunt uw gift overmaken naar NL79 RABO 0131 339 834. 

terug