Contact Contact

Kerkelijk centrum De Schakel
Havingastate 7
8925 AZ Leeuwarden
Telefoon (058) 267 24 50

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur (tenzij anders vermeld). Plan uw route.  De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, de tweede collecte is voor een specifiek doel. Iedere zondag is er na de dienst koffie/thee en limonade.

Secretariaat wijkkerkenraad
Ytsje Bakker en Adri van Klaarbergen
Postadres:
Wijkkerkenraad, Ytsje Bakker, Friesmastate 2, 8925 LB Leeuwarden
Telefoon (058) 267 51 15 
E-mail: secretariaat@kerkincamminghaburen.nl

Voorzitter wijkkerkenraad
Janny Berg
Skoallestrjitte 9
9033XH Deinum
E-mail: jannyanita@gmail.com

Dominee Joke Baaij
Telefoon: (0511) 472 554
E-mail: jmbaaij57@gmail.com

Ambulant predikant
Ds Liesbet Geijlvoet
Sminiastate 7
8926 MG  Leeuwarden
Telefoon: 06 2061 3138
E-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl

Bloemengroet
U kunt namen aanleveren voor de zondagse bloemengroet bij Djoeke Douma, telefoon 266 08 43;
djoekedouma@chello.nl .

Zaalbeheer
Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur via telefoonnummer (058) 21 28 313 of mail uw aanvraag/bericht naar info@grotekerkleeuwarden.nl.

Wijkkas
Voor giften e.d.: Bankrekening NL88 INGB 0003 4497 93 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen, Leeuwarden. E-mailadres van de wijkkas is: wijkkas@kerkincamminghaburen.nl
Declaratieformulier wijkkas. 

Website
Heeft u een nieuw bericht voor de kalender of een suggestie ter verbetering van deze site. Stuur een mailtje naar het webteam.

De privacyverklaring van de website is hier te vinden.

Ledenadministratie
Geboorte, overlijden, verhuizing graag ook doorgeven aan de ledenadministratie: dhr. J. ten Kate, telefoon (06) 471 553 17 of e-mail monictenkate@hotmail.com.

Kerkelijk Bureau
Hebt u vragen over de actie Kerkbalans dan kunt terecht op het Kerkelijk Bureau, Bij de Put 17, 8911 GE Leeuwarden, telefoon 212 42 32, e-mail info@kerkelijkburo.nl, geopend van woensdagochtend tot en met vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. 

terug