Contact Contact

Kerkelijk centrum De Schakel
Havingastate 7
8925 AZ Leeuwarden
Telefoon (058) 267 24 50

De kerkdiensten beginnen om 9.30 uur (tenzij anders vermeld). Plan uw route.  De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, de tweede collecte is voor een specifiek doel. Iedere zondag is er na de dienst koffie/thee en limonade.
 

Secretariaat wijkkerkenraad
Trudy Dijkstra
Harstastate 8
8926 LH  Leeuwarden
058 267 5812
secretariaat@kerkincamminghaburen.nl
 

Voorzitter wijkkerkenraad
Vacant

Predikant
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Telefoon: 06 8147 7858
predikant@kerkincamminghaburen.nl
Werkdagen zijn ma, di, do en vr (variabel over dag en avond) en natuurlijk vaak op zondag.
Woensdag is vaste vrije dag.

Bloemengroet
U kunt namen aanleveren voor de zondagse bloemengroet bij Djoeke Douma, telefoon 266 08 43;
djoekedouma@chello.nl

Veilige kerk
Eveline Molenaar
Interne vertrouwenspersoon Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
tel. 06 22970417
vertrouwenspersoon@kerkincamminghaburen.nl


Zaalbeheer
Wilt u een ruimte gebruiken in De Schakel, geef dit dan door aan beheerschakel@gmail.com
Vermeld altijd om welke datum het gaat, welke tijd, welke commissie/werkgroep. Ook graag vermelden of jullie zelfredzaam zijn.

Wijkkas
Voor giften e.d.: Bankrekening NL88 INGB 0003 4497 93 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen, Leeuwarden. wijkkas@kerkincamminghaburen.nl
Declaratieformulier wijkkas. 

Website
Heeft u een nieuw bericht  voor de kalender of een suggestie ter verbetering van deze site. Stuur een mailtje naar het webteam.

De privacyverklaring van de website is hier te vinden.

Ledenadministratie
Geboorte, overlijden, verhuizing graag ook doorgeven aan de ledenadministratie: dhr. J. ten Kate, telefoon (06) 471 553 17 of e-mail monictenkate@hotmail.com.

Kerkelijk Bureau
Hebt u vragen over de actie Kerkbalans dan kunt terecht op het Kerkelijk Bureau, Bij de Put 17, 8911 GE Leeuwarden, telefoon 212 42 32, e-mail info@kerkelijkburo.nl, geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. 

terug