Historie van de wijkgemeente Historie van de wijkgemeente

Korte schets van de wijkgemeente
De wijk Camminghaburen is een wijk, liggend aan de noordoost rand van de stad Leeuwarden en gebouwd in de periode 1970 – 1990. De wijk heeft circa twaalfduizend bewoners, waarvan begin 2006 ruim veertienhonderd personen als lid van de wijkgemeente stonden ingeschreven.
De wijkgemeente heeft vanaf haar begin als ‘samen-op-weg’-gemeente gefunctioneerd. Het formeel bestaande onderscheid tussen Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden heeft dan ook nooit in de wijkgemeente zelf enige rol gespeeld.

Van gymzaal naar nieuwbouw
Met het groter worden van de wijk en daarmee de toename van het aantal gemeenteleden groeide de behoefte aan een eigen ‘onderkomen’. Nadat gedurende een reeks van jaren gebruik was gemaakt van de aula, resp. de gymzaal van de Prot. Chr. Basisschool in de wijk, kon begin negentiger jaren het nieuwe kerkelijk centrum De Schakel in gebruik worden genomen. Op de site van religieuze gebouwen www.reliwiki.nl zijn wij te vinden als kerkelijk centrum De Schakel.

Aantrekkingskracht
De periode van opbouw van de wijkgemeente kenmerkte zich door een sterke pioniersgeest en een hoge graad van vrijwilligersinzet. Dit gegeven heeft de gemeenschapszin sterk bevorderd. Daarnaast betekende de aanwas van nieuwe leden uit diverse steden en dorpen dat de wijkgemeente een sterk pluriform karakter kreeg, hetgeen tot de dag van vandaag in het gemeente-zijn nog steeds tot uiting komt.

Volwassen geworden
Inmiddels ligt de opbouwfase achter ons en heeft de wijkgemeente zich ‘gesetteld’. Nu spelen andere ontwikkelingen dan die tot medio negentiger jaren hebben gespeeld. De voortdurende toename van het aantal leden is gewijzigd in een gestage afname daarvan. In plaats van steeds meer jonge gezinnen neemt nu het aantal ouderen toe. Ook wordt het steeds lastiger (voldoende) ambtsdragers en vrijwilligers te vinden en nemen de (financiële) mogelijkheden voor professionele ondersteuning af.

Kerk in de 21e eeuw
Deze ontwikkeling is er trouwens een die binnen de hele Protestantse Gemeente van Leeuwarden speelt en daarom is binnen de Algemene Kerkenraad besloten tot een fundamentele discussie over de vraag hoe wij in de 21e eeuw gemeente willen zijn en wat dat vervolgens betekent voor de opbouw en de structuur van de gemeente in Leeuwarden.
Ook de wijkgemeente Camminghaburen weet zich verantwoordelijk voor een bijdrage in deze discussie.

terug